• Auteur de la photo : Daihyun Ji
  • Lieu : lieu inconnu